Regulamin

Regulamin APN Olimpia Piekary Śląskie

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Akademia Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie prowadzi piłkarskie zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

1.2. Do Akademii dołączyć może każda osoba wyrażająca taką chęć.

1.3. Członkowie – zawodnicy Akademii są zobowiązani do godnego jej reprezentowania w trakcie trwania zajęć, a także poza nimi.

1.4. Każdy członek – zawodnik akademii powinien posiadać aktualne badania i oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w treningach i meczach piłkarskich (jeżeli przepisy w danym sezonie rozgrywkowym tego wymagają).

1.5. Każdy członek – zawodnik akademii powinien dbać o sprzęt sportowy wykorzystywanych w ramach prowadzonych zajęć.

1.6. Każdy  opiekun członka – zawodnika akademii, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, dokonuje corocznej wpłaty ubezpieczeniowej (darowizny) w wysokości 20 zł. Wpłata przypada w lutym.

1.7. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie, pozostawione na obiektach sportowych.

1.8. Zajęcia, mecze, turnieje, sparingi mają charakter pozalekcyjny i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci ponoszą rodzice lub ich pełnoprawni opiekunowie.   

§ 2. Składki członkowskie (darowizny) 

2.1. Akademia Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie pobiera miesięczną składkę członkowską – (darowiznę) w wysokości:

– 130 zł miesięcznie – 1 osoba,

– 190 zł miesięcznie – 2 osoby (rodzeństwo),

– 250 zł miesięcznie – 3 osoby (rodzeństwo).

– Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2 – 4 lat są całkowicie darmowe 

2.2. Składka członkowska (darowizna) opłacana jest za pośrednictwem serwisu ProTrainUp – Przelewy24 lub jeżeli ustalono inaczej, bezpośrednio na konto bankowe akademii:

Akademia Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie. 41-943 Piekary Śląskie ul. Olimpijska 3 NIP 4980267658 REGON 369270742

PKO Bank Polski 40 1020 2368 0000 2402 0548 2957.                                                                                                                                            2.3 Składka członkowska ( darowizna ) przeznaczona jest na realizację celów statutowych klubu

2.4. Obiekty sportowe na których przeprowadzane są zajęcia sportowe, podlegają wcześniejszej rezerwacji. Z tego powodu, brak obecności na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki członkowskiej, w przypadku gdy:

– w danym miesiącu uczestniczono w przynajmniej jednej jednostce treningowej – składka

członkowska (darowizna) wynosi 130 zł

– w danym miesiącu, nie uczestniczono w żadnej jednostce treningowej – składka

członkowska (darowizna) wynosi 60 zł – uiszczenie opłaty zapewnia zawodnikowi miejsce w drużynie po powrocie do zdrowia

– nie uczestniczono w jednostkach treningowych ponad miesiąc, po otrzymaniu kopii

zwolnienia lekarskiego, jest się zwolnionym z obowiązku opłaty 

W trosce o bezpieczeństwo zawodników prosimy państwa aby przed powrotem na zajęcia dostarczyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych.

2.5. Składki członkowskie (darowizny )należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca, jeśli nie ustalono inaczej.

§ 3. Organizacja zajęć

3.1. Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy, ze względu na wiek, zachowanie uczestników oraz poziom zaawansowania piłkarskiego.

3.2. O przydziale do danej grupy treningowej decyduje trener prowadzący oraz koordynator

Akademii. Decyzja ta, nie podlega dyskusji.

3.3. Czas trwania zajęć określony jest na podstawie programu szkolenia Polskiego Związku Piłki

Nożnej. Dla poszczególnych kategorii wiekowych wynosi on:

– 45-60 minut – Skrzat G1/G2 – wiek 6 – 7 lat,

– 75 minut – Żak F1/F2 – wiek 8 – 9 lat,

– 90 minut – Orlik E1/E2 – wiek 10 – 11 lat,

– 90 minut – Młodzik D1/D2 – wiek 12 – 13 lat,

– 90 minut – Trampkarz C1/C2 – wiek 14 – 15 lat,

– 90 minut – Junior Młodszy – B1/B2 – wiek 16 – 17 lat,

– 90 minut – Junior Starszy – A1/A2 – wiek 18 – 19 lat.

3.4. W zależności od poziomu zaawansowania grupy, trener w porozumieniu z koordynatorem może zmienić czas trwania treningu.

3.5. W dni świąteczne (kościelne i państwowe), uroczystości szkolne, które uniemożliwiają

przeprowadzenie zajęć oraz w okresie, kiedy obiekty sportowe nie są dostępne (boiska piłkarskie, sale gimnastyczne, hale sportowe) – Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć treningowych bez obniżenia składki członkowskiej.

3.6. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych wynajmowanych przez Akademię (boiska piłkarskie z naturalną oraz sztuczną nawierzchnią, sale gimnastyczne, hale sportowe).

3.7. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia nt. przeprowadzania zajęć należy zgłaszać do trenera prowadzącego lub koordynatora Akademii.

§ 4. Obowiązki opiekunów

4.1. Podczas trwania zajęć treningowych, meczów mistrzowskich, sparingów lub turniejów

opiekunowie są zobowiązani do pozostawania poza płytą boiska treningowego lub poza

salą gimnastyczną. Miejscem ich przebywania powinny być trybuny obiektu sportowego.

Ponadto, opiekunowie powinni powstrzymywać się od udzielania uwag i komentarzy w kierunku zawodników, sędziów, trenerów lub innych pracowników Akademii.

4.2. Opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby uczestnicy zajęć byli do nich przygotowani co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem.

4.3. Niepełnoletni uczestnicy zajęć powinni zostać odebrani przez opiekunów w ciągu 15 minut od ich zakończenia, jeśli nie została udzielona zgoda na ich samodzielny powrót do domu.

4.4. O nieobecności na zajęciach należy powiadomić trenera prowadzącego telefonicznie lub za pośrednictwem serwisu ProTrainUp.

4.5. Wszelkie dolegliwości zdrowotne uczestników zajęć należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.

§ 5. Postanowienia końcowe

5.1. W przypadku rezygnacji z członkostwa i udziału w zajęciach prowadzonych przez Akademię,

należy powiadomić Akademię telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.2. Złamanie regulaminu Akademii może być podstawą do wydalenia z jej struktur.

5.3. Wypełnienie deklaracji członkowskiej i uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez

Akademię Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie, jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

5.4. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie po uprzednim powiadomieniu członków akademii lub ich opiekunów

APN

5.5 Wszelkie reklamacje związane z zajęciami prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej apnolimpiapiekary@interia.pl lub listownie na adres Akademia Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie 41-943 Piekary Śląskie ul. Olimpijska 3 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia jej złożenia.